KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI „MÓJ LIST O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM”

http://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/9681/rok_2019_rokiem_powstania_wielkopolskiego.html

http://www.informacjelokalne.pl/samorzad/item/9860-%E2%80%9Em%C3%B3j-list-o-powstaniu-wielkopolskim%E2%80%9D-%E2%80%93-konkurs-biura-pos%C5%82a-arndta

W związku ze zbliżającą się 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Poseł Paweł Arndt zaprasza wszystkich uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjum do udziału
w konkursie historyczno-literackim Mój List o Powstaniu Wielkopolskim.

Jak powszechnie wiadomo, Powstanie Wielkopolskie to nie tylko niezwykle ważne wydarzenie w historii naszej Ojczyzny, ale także istotny powód dumy lokalnej Wielkopolskiej Społeczności.

Jednym z elementów obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w Regionie jest ww. konkurs, w którym młodzi mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego nie tylko przedstawią swoją wiedzę historyczną o rzeczonym zrywie, lecz również podejmą próbę promocji pamięci o tym wydarzeniu wśród swoich rówieśników z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Poseł Paweł Arndt jest przekonany, że niniejszy konkurs, nie tylko pozytywnie wpłynie na twórczą aktywność uczniów – umiejętność posługiwania się słowem pisanym, lecz również odświeży i poszerzy ich wiedzę na temat Powstania Wielkopolskiego – cząstki naszej lokalnej, wielkopolskiej Historii.

 

Konkurs trwa od 23.11.2018 do 20.12.2018 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • bezpośrednio – należy dostarczyć je w zaklejonych kopertach do Biura Poselskiego,

do dnia 20.12.2018 roku, do godziny 15.00.

 • drogą pocztową – w zaklejonych kopertach, na adres Biura Poselskiego:
 • Jana Pawła II 5/2B, 62-200 Gniezno, do dnia 20.12.2018 r.

Koperty z pracami konkursowymi winny zostać opatrzone nagłówkiem:  Konkurs – List – Powstanie Wielkopolskie.

Prace wysłane po terminie – (decyduje data wpłynięcia do siedziby Organizatorów)
– lub niezgodne z Regulaminem Konkursu, nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do uzyskania od swoich prawnych opiekunów zgody
  na udział w konkursie – wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Powyższe oświadczenie należy dołączyć do pracy konkursowej. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jeden list.

Praca konkursowa winna zostać opatrzona:

 • Imieniem i nazwiskiem uczestnika;
 • Imieniem i nazwiskiem opiekuna z ramienia szkoły;
 • Adresem szkoły.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. Samodzielność pracy;
 2. Oryginalność i autentyczność pracy;
 3. Forma i staranność pracy.

Wskazane, by praca zwierała:

 1. Krótką charakterystykę nadawcy;
 2. Wskazanie znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla historii Polski i Regionu;
 3. Wskazanie rówieśnikowi z wybranego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, do którego adresowany jest list, że Powstanie Wielkopolskie stanowi istotny elementem dumy lokalnej;
 4. Uzasadnienie, dlaczego warto pamiętać i rozpowszechniać historię o Bohaterach Powstania Wielkopolskiego.

Regulamin konkursu
Mój List o Powstaniu Wielkopolskim

 

art. 1

Organizator konkursu:

Poseł na Sejm RP Paweł Arndt

Biuro Poselskie Posła Pawła Arndta, ul. Jana Pawła II 5/2B, 62-200 Gniezno, NIP: 784-101-61-09.

zwani w dalszej części regulaminu Organizatorami

 

art. 2

Zasady konkursu:

 1. W konkursie Mój List o Powstaniu Wielkopolskim mogą wziąć udział uczniowie klas: 7, 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjum z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 2. Komisja konkursowa wybierze najpiękniejsze i najciekawsze listy.
 3. Konkurs trwa od 23.11.2018 r. do 20.12.2018 r.

Wszystkie listy przyjmujemy do godziny 15:00 – 20.12.2018 r.

 1. Prace konkursowe przyjmowane będą:
 • bezpośrednio – należy dostarczyć je w zaklejonych kopertach do Biura Poselskiego,

do dnia 20.12.2018 r.

 • drogą pocztową – w zaklejonych kopertach, na adres Biura Poselskiego: ul. Jana Pawła II 5/2B,

62-200 Gniezno, do dnia  20.12.2018 r.

 1. Koperty z pracami konkursowymi winny zostać opatrzone nagłówkiem: Konkurs – List – Powstanie Wielkopolskie.
 2. Prace wysłane po terminie – (decyduje data wpłynięcia do siedziby Organizatorów) – lub niezgodne
  z Regulaminem Konkursu, nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do uzyskania od swoich prawnych opiekunów zgody na udział
  w Konkursie – wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Powyższe oświadczenie należy dołączyć do pracy konkursowej.
 5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jeden list.
 6. Zgłoszenie listu do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do niego
  na rzecz Organizatorów Konkursu.
 7. Akceptując Regulamin Konkursu uczestnik oświadcza, że list stanowi w całości utwór oryginalny,
  nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich
  z tytułu korzystania lub rozpowszechniania listu.
 8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony
  i obejmuje prawo do wykorzystania listu na wszelkich polach eksploatacji – (w tym częściowej
  lub całościowej publikacji pracy konkursowej).
 9. Nadesłane prace nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu.
 10. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni
  go akceptuje.  
 11. W skład Komisji Konkursowej, która dokona wyboru zwycięzców wchodzą:
 12. Poseł Paweł Arndt;
 13. Joanna Arndt – Radna Powiatu Gnieźnieńskiego;
 14. Dyrektor Biura – Łukasz Kaszyński;
 15. Asystentka Posła Pawła Arndta – Agnieszka Kajdaniak;
 16. Asystent Posła Pawła Arndta – Bartosz Kanik.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. Samodzielność pracy;
 2. Oryginalność i autentyczność pracy;
 3. Forma i staranność pracy.

 

 

 

Wskazane, by praca zwierała:

 1. Krótką charakterystykę nadawcy;
 2. Wskazanie znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla historii Polski i Regionu;
 3. Wskazanie rówieśnikowi z wybranego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, do którego adresowany jest list, że Powstanie Wielkopolskie stanowi istotny elementem dumy lokalnej;
 4. Uzasadnienie, dlaczego warto pamiętać i rozpowszechniać historię o Bohaterach Powstania Wielkopolskiego;
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Nagrody:
 7. Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród głównych i pięciu wyróżnień.
 8. Nagrody będą miały charakter rzeczowy.
 9. Konkurs zakończy się finałem w Biurze Poselskim Posła Pawła Arndta.
  Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac są zobowiązani osobiście zjawić się po odbiór nagrody podczas finału Konkursu w określonym terminie do Biura Poselskiego Posła Pawła Arndta ( Laureaci zostaną o dokładnym terminie poinformowani).
 10. Nieodebrana nagroda zostanie przekazana do Szkoły Laureata, w celu wydania jej Finaliście.
  Uczeń może odebrać nagrodę tylko w obecności opiekuna ze szkoły lub opiekuna prawnego.

 

art. 4

 1. Dane osobowe:
  1. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
  2. Opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w tym celu przez Organizatora.
  3. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska
   oraz zdjęcia Laureatów Konkursu na stronach internetowych oraz w mediach.
  4. Administratorem zbioru danych osobowych będzie Biuro Poselskie Posła Pawła Arndta.
   Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
   choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie. Ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
  5. Prawidłowość nadsyłania prac oceniać będzie Komisja Konkursowa nadzorująca poprawność prowadzenia Konkursu złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu.
  6. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

 

art. 5

 1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu.
 2. Regulamin zostanie przesłany do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  oraz zamieszczony na stronie internetowej Posła Pawła Arndta: pawelarndt.pl
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
  w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez zwycięzcę Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
  Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

 

art. 6

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad Konkursu.

 

KONFERENCJA PRASOWA
60 LAT HONOROWEGO KRWIODAWSTWA GNIEZNO